ONLINE IZAZOV “UMJETNOST IZUZETNE BRIGE O SEBI”/ONLINE CHALLENGE “THE ART OF EXTREME SELF-CARE”

Dobro došli u online izazov pod nazivom Umjetnost izuzetne brige o sebi. U ovom izazovu fokus je na izuzetnoj brizi o sebi što podrazumijeva da ćete u narednih nekoliko sedmica brigu o sebi podići na potpuno novi nivo koji će možda nekima od vas djelovati arogantno i sebično.

Izuzetna briga o sebi znaći da ćete napraviti radikalne  promjene u cilju održavanja novog životnog standarda. Taj novi životni standard počinje sa ovim izazovom, i Vašom odlukom da ćete u narednom periodu odvojiti dva puta sedmično po desetak minuta za rad na određenim temama koje se tiču Vašeg općeg kvaliteta života.

Ono što je ključno za izuzetnu brigu o sebi je stavljanje zadovoljstva na prvo mjesto. Pri tome ne mislim na odlazak na odmor jednom godišnje, ili  povremeni odlazak u SPA centar….ne, ne, stavljanje zadovoljstva na prvo mjesto znači da ćete morati da prekinete posao u sred dana radi odlaska u prirodu, i razvijanje svakodnevnih navika koje vas čine sretnim i ohrabruju, slušanje muzike koju volite, naručivanje svježeg cvijeća za kancelariju i vidjet ćete šta sve još…

Možda sada imate strašan otpor prema ideji da svakodnevno posvećujete vrijeme za kreiranje vlastitog zadovoljstva? Možda trenutno jedva stižete da odete u toalet, a kamoli da prošetate za vrijeme pauze?

Ali kao što ćete uskoro otkriti, sjajan život počinje otvaranjem uma.

Kroz ovaj izazov naučit ćete da ne prihvaćate ništa manje od najviših mogućih standarda-bilo da je riječ o poslu, vezama, zdravlju, ili vašoj opštoj dobrobiti.

Izbor da živimo životom koji oslikava načela izuzetne brige o sebi od najveće je važnosti ako želimo da uradimo nešto na ovom svijetu-za sebe i za sve oko nas. Jer, kad duboko i svijesno brinemo o sebi, ili možda bolje rečeno, pazimo na sebe, počinjemo da pazimo i na druge, na zdraviji i efikasniji način.

Za izuzetnu brigu o sebi koja prerasta u umjetnost potrebni su strpljenje, posvećenost i vježba. U početku je potrebno da se suočite  i sa nekim prilično neprijatnim osječajima kao što su

krivica-jer stavljate vlastite potrebe na prvo mjesto;

strah-da će vas drugi osuđivati i kritikovati;

strahopoštovanje-zbog izazivanja uobičajenih uvjerenja i načina ponašanja. Vremenom ćete napredovati i bolje se osjećati tokom tog procesa, ali ćete i nazadovati. No na kraju ćete sigurno mnogo lakše prepoznavati kada se udaljite od svog centra i znat ćete mu se brže vratiti.

Pošto znam da se rijetko šta može popraviti na brzinu, osmislila sam ovaj izazov sa kojim ćete malo po malo, iz sedmice u sedmicu, upražnjavati izuzetnu brigu o sebi i rasti  kao ljudsko biće.

Spremite se za postizanje uspjeha tako što ćete se dodatno podržati-pozovite najbolju prijateljicu/prijatelja ili još bolje, grupu istomišljenika koji će vas pratiti na ovom putovanju.

Jeste li spremni da transformišete svoj život? Dramatično i zauvijek? Krenimo onda! Sretno i nadam se da ćete uživati u vožnji…

*Ovaj izazov sam kreirala inspirisana knjigom pod istim nazivom autorice S. Richardson (2015).

Welcome to an online challenge called The Art of Extreme Self-Care. In this challenge, the focus is on exceptional self-care, which means that in the next few weeks you will take your self-care to a whole new level, which may seem arrogant and selfish to some of you.

Exceptional self-care means that you will make radical changes in order to maintain a new standard of living. This new standard of living begins with this challenge, and your decision to set aside about ten minutes twice a week in the coming period to work on specific topics related to your overall quality of life.

Key to exceptional self-care is putting satisfaction on the first place. I don’t mean going on holiday once a year, or going to the SPA center from time to time.  It means doing things that make you happy and encouraging, listening to music you love, ordering fresh flowers for the office, and you will see what else…

Maybe you have a terrible resistance to the idea of ​​devoting time every day to creating your own pleasure? Maybe at the moment you can barely get to the toilet, let alone take a walk during the break?

But as you will soon discover, a great life begins with the opening of the mind.

Through this challenge you will learn not to accept anything less than the highest possible standards — whether it is for work, relationships, health, or your general well-being.

The choice to live a life that reflects the principles of extreme self-care is of the utmost importance if we want to do something in this world — for ourselves and for everyone around us. Because, when we deeply and consciously take care of ourselves, we begin to take care of others, in a healthier and more efficient way.

Extreme self-care that grows into art requires patience, dedication, and practice. In the beginning, you need to face some rather unpleasant feelings, such as

guilt — because you put your own needs first;

fear — that others will condemn and criticize you;

awe — for challenging common beliefs and behaviors.

You will progress over time and feel better during the process, but you will also regress. But in the end, you will surely recognize it much easier when you move away from your center and you will know how to return to it faster.

Since I know that rarely anything can be fixed quickly, I have devised this challenge with which, little by little, from week to week, you will practice exceptional care of yourself and grow as a human being.

Get ready to succeed by giving yourself extra support – invite a best friend or better yet, a group of like-minded people to accompany you on this journey.

Are you ready to transform your life? Dramatic and forever? Let’s go then! Good luck and I hope you enjoy the ride…

* I created this challenge inspired by a book of the same name by S. Richardson (2015).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s