Zašto se dešavaju životne promjene? Why are life changes happening?

Promjene koje vam se trenutno dešavaju u životu neće prestati.

Ako vjerujete da ćete lako pregurati poteškoće i jednostavno sačekati da se stvari slegnu, možete se prilično iznenaditi. Nikakva prašina se neće sleći! Stvari će se na ovoj planeti još dugo neprestano mijenjati, baš kao i u vašem ličnom životu. U stvari, priznat ću vam…Takve će biti zauvijek.

Promjena je tu-i baš ništa ne možemo da učinimo povodom toga…

Vi možete promijeniti način na koji ćete se suočiti sa promjenama, a također i način na koji ćete se i vi promijeniti pod njihovim utjecajem.

Ritam promjena eksponencijalno raste. Ali promjene su oduvijek tu. Živa istina jeste ta da nikada ništa ne ostaje isto, čak ni na trenutak. Sve se neprestano mijenja, i to je prirodni tok stvari.

Ako se u vašem životu trenutno dešavaju  velike promjene, žao mi je zbog toga.

Promjena je naročito vidljiva kada se odnosi na veliku trojku:

ODNOSI

NOVAC

ZDRAVLJE

Ako promjena utiče na neku od ovih stvari, to može biti veliki izazov za vas. Ako se dvije od tri stvari mijenjaju, situacija može postati prilično teška. Ako promjena utiče na sve tri stvari istovremeno, situacija postaje potpuno poražavajuća.

Promjena označava izmjenu bilo kakve okolnosti, situacije ili stanja, fizičkog ili nefizičkog, na takav način da originalno stanje postaje drastično drugačije, potpuno neprepoznatljivo, i ostaje bez ikakve mogućnosti da se vrati u ono pređašnje.

Drugim riječima, ovdje govorimo o velikim promjenama, životnim promjenama, koje nanose bol i štetu, uništavaju snove i planove za budućnost. Kada se sve mijenja, nekada je najbolje promijeniti sve.

Pozvani ste da napravite promjenu-to je promjena načina na koji se nosite sa promjenama. Većina ljudi poklekne pred promjenama. Ne vole ih jer ih smatraju uvodom u nešto nepoznato, napuštanjem nekoga ili nečega. Za neke, to je suočavanje sa dubokom nesigurnošću, pa čak i prijetnja preživljavanju. Ono što je možda najstrašnije od svega jeste to što će mnogi morati sve da prožive sami. Nadam se da ćete uraditi sve što je u vašoj moći i pobrinuti se da kroz ovo krizno vrijeme ne prolazite sami. Kada se povežete sa nekim-povezat ćete se i sa sobom.

Povežite se. Povežite se. POVEŽITE SE.

Svaka promjena je razorna, bila ona pozitivna ili negativna.

Zato nemojte biti ljuti na sebe ako dozvolite da vas ova situacija uzdrma, a vrlo je vjerovatno da hoće. Promjene često umiju da budu žestoke i da probude mnoge emocije.

Skoro svaka promjena izaziva strah. Ne samo one nagore već i nabolje. Da li ste znali za to?

Odluka da stupite u brak automatski izaziva strah. Šta ako ljubav ne potraje? Šta ako ste odabrali pogrešnog partnera?

Prihvatanje novog posla izaziva strah. Šta ako ne budete mogli to da radite? Šta ako se na kraju ne snađete?

Neki ljudi ne mogu čak ni frizuru da promijene, a da ne osjete strah. Šta ako budete izgledali blesavo? Hoće li se ljudima svidjeti?

Mi zaista tako razmišljamo, koliko god to zvučalo ludo. Svi to radimo, i vi i ja.

Neko je jednom rekao: Život počinje tamo gdje završava zona komfora. Treba to zapamtiti. Život počinje tamo gdje završava zona komfora.

Tako da, ako vam je sada neprijatno, znajte da promjena koja vam se dešava  predstavlja početak, a ne kraj.

Oh, dobro, jeste kraj, ne zavaravajmo se. Nečemu veoma važnom je došao kraj. Samo je nestalo, isparilo…Tek tako. Možda je to bila osoba, možda san koji je završio.

Možda to znači da je vašoj sigurnosti došao kraj.

Čemu god da je sada došao kraj…Dolazi i novi početak.

Za svaka vrata koja se zatvore, otvaraju se jedna nova.

Ma šta god da ste izgubili-posao, kuću, partnera, snove, nade, pa i zdravlje…šta god da ste izgubili i šta god da vas je tako drastično promijenilo, treba da počnete život iznova, i postignete još više nego prije.

Ali imam novosti za vas…

Nije riječ o samoj promjeni, nije riječ o gubitku posla, prekidu veze, ili iznenadnoj nemogućnosti da platite račune, ili šta već drugo. Riječ je o načinu na koji razmišljate o tome. To je ono što uzrokuje tugu i bijes. Nikada nije riječ o spoljašnjem događaju, uvijek se radi o unutrašnjem procesu, jer događaj i vaš stvarni doživljaj tog događaja nisu iste stvari. Veoma je bitno da se ovo naglasi dvaput. Događaj i vaš stvarni doživljaj tog događaja nisu iste stvari.

Zadivljujuća istina o promjeni

A sada slijedi odgovor na sve. Ono što ću vam reći može vam pomoći da nikada više ne doživite  negativno iskustvo promjene:

SVE PROMJENE KOJE SE DEŠAVAJU SU NABOLJE.

NE POSTOJI NEŠTO KAO PROMJENA NAGORE.

Promjena nagore je doslovno nemoguća unutar ekspresije energije koju zovemo Život. To je zato što se Život može drastično promijeniti samo u jednom pravcu: onim uslovljenim evolucijom; ona zahtjeva da se život proširuje i cvijeta. Stvari se mogu promijenti samo nabolje i mogu se jedino poboljšati, zato što je napredak Božija priroda. Bog nema namjeru uništiti sebe, shvatite to i tako.

Promjena je objava namjere Života da ide dalje. Promjena je prvi impuls samog života.

Opet, ne vjerujem da je baš mnogo ljudi doživljava na ovaj način. Ruzvelt je rekao: “Nemamo čega da se plašimo, osim samog straha.”

Da se promjene ne događaju nikada, ne bi se dogodila ni sreća, jer ona je uvijek posljedica neke promjene.

Kako promjena utiče na evoluciju duše? Odgovor glasi: vaša reakcija na promjenu uzrokuje evoluciju.

Vrlo je moćno znati da je sve što vam se ikada desilo bilo ne samo za vaše, već i za opšte dobro i bržu evoluciju.

Život otkriva svoju svrhu kroz proces koji nazivamo Promjenom.

(Najljepši citati iz knjige “Nekad je najbolje promijeniti sve”, autora N. D. Volša; Vjerovatno najbolji tekst ikada napisan o promjeni, toplo preporučujem.)

The changes that are currently happening to you in your life will not stop.

If you believe that you can easily get past the difficulties and just wait for things to settle down, you can be quite surprised. No dust will land! Things will continue to change on this planet for a long time, just like in your personal life. In fact, I will admit to you … They will be like that forever.

Change is here and there is nothing we can do about it…

You can change the way you cope with change and also the way you change under its influence.

The pace of change is growing exponentially. But change was always there. The living truth is that nothing ever remains the same, even for a moment. Everything is constantly changing, and this is the natural course of life.

If major changes are happening in your life right now, I’m sorry about that.

The change is especially noticeable when it comes to the Big Three:

RELATIONS

MONEY

HEALTH

If change affects one of these things, it can be a big challenge for you. If two of the three things change, the situation can become quite difficult. If change affects all three things at once, the situation becomes completely devastating.

Change means the alteration of any circumstance, situation or condition, physical or non-physical, in such a way that the original condition becomes drastically different, completely unrecognizable, and remains without any possibility of returning to the previous one.

In other words, we are talking about big changes, life changes, which cause pain and harm, destroy dreams and plans for the future. When everything changes, sometimes it’s best to change everything.

You are invited to make a change — it is a change in how you handle change. Most people kneel in the face of change. They don’t like it because they consider it an introduction to something unknown, abandoning someone or something.

For some, it’s about facing deep insecurity and even a threat to survival. What is perhaps most scary of all is that many will have to go through it all on their own. I hope you will do everything in your power to make sure that you do not go through this crisis time alone. When you connect with someone, you will also connect with yourself.

Connect. Connect. CONNECT YOURSELF.

Every change is devastating, whether positive or negative.

So don’t be angry with yourself if you let this situation upset you, and it is very likely that it will. Change can often be fierce and evoke many emotions.

Almost every change causes fear. Not only the upside but the better. Did you know about this?

The decision to marry automatically causes fear. What if the love doesn’t last? What if you chose the wrong partner?

Accepting a new job causes fear. What if you can’t do it? What if you can’t manage at the end?

Some people can’t even change their hair without feeling afraid. What if you look silly? Will people like it?

We really think like this, no matter how crazy it sounds. We all do it, you and me.

Someone once said: Life begins where the comfort zone ends. It should be remembered. Life begins where the comfort zone ends.

So, if you feel uncomfortable right now, know that the change that is happening to you is the beginning, not the end.

Oh well, it’s the end, let’s not fool ourselves. Something very important has come to an end. It just disappeared, evaporated … Just like that. Maybe it was the person, maybe the dream that ended.

Maybe that means your safety is over.

Whatever the end is now … A new beginning is coming.

For each door that closes, a new one opens.

Whatever you lose – your job, your home, your partner, your dreams, your hopes, even your health … whatever you have lost and whatever has drastically changed you, you need to start life anew, and achieve even more than before.

Now I have news for you …

It’s not about the change itself, it’s not about losing your job, breaking up, or having a sudden inability to pay your bills, or whatever. It’s about the way you think about it. This is what causes sadness and anger. It’s never an external event, it’s always an internal process, because the event and your actual experience of that event are not the same thing. It is very important to emphasize this twice. The event and your actual experience of that event are not the same thing.

The amazing truth about change

And now comes the answer to everything. What I will say can help you to never experience a negative change again:

ALL THE CHANGES WHICH ARE GOING ON ARE FOR THE BETTER.

THERE IS NO CHANGE FOR THE WORSE.

Changing for the worse is literally impossible within the expression of energy we call Life. This is because Life can change drastically in only one direction: that conditioned by evolution; it requires life to expand and blossom. Things can only change for the better and can only be improved, because progress is God’s nature. God has no intention of destroying himself, you can understand it as such.

Change is a revelation of Life’s intention to move on. Change is the first impulse of life itself.

Again, I don’t believe that many people experience it this way.

Roosevelt said, “We have nothing to fear but the fear.”

If change never happened, happiness would not happen, because it is always the result of some change.

How does change affect the evolution of the soul? The answer is: your reaction to change causes evolution.

It is very powerful to know that everything that has ever happened to you has been for the better, not only for you, but also for the common good and faster evolution.

Life reveals its purpose through a process we call Change.

(The finest quotes from the book “Sometimes it is best to change everything“, by N.D. Walsch; Probably the best text ever written about change, I strongly recommend.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s